درصد عمده‌ای از تصادفات بین جاده‌ای در ۳۰ کیلومتر ورودی به شهرها است

درصد عمده‌ای از تصادفات بین جاده‌ای در ۳۰کیلومتری ورودی شهرها است.در این راستا هدف گذاری به شعاع ۳۵ تا ۴۰کیلومتر در اولویت راه و شهرسازی استان است که به بزرگراه تبدیل خواهدشد. ...