لزوم تشکیل مرکز علمی و هنری غزل در زنجان

اگر این امکان فراهم شود که دفتری به عنوان پژوهشکده غزل در زنجان تاسیس شود در این صورت همه آثار و پژوهش ها در خصوص غزل درآن جمع آوری میشود که به عنوان مرجعیتی برای پژوهشگران مورد استفاده شود. اگر این اتفاق بیفتد این جشنواره ها ماندگارتر خواهد بود تا اینکه فقط جشنواره ای برگزار شود و با اهدای جوایز تمام شود . ...