۳۲/۶ درصد اشتغال استان زنجان مختص بخش کشاورزی است

سهم بخش کشاورزی از اشتغال در استان زنجان در حدود ۳۲/۶ درصد است، این رقم در کل کشور ۱۸ درصد است و استان زنجان قریب به دو برابر میانگین کشوری در این زمینه اشتغال دارد. ...