ما برای شیخ اشراق مقام تمدنی قائل هستیم/ سهرودی به چنان حقیقتی رسیده بود که افلاطون و افلاطونیان  به آن نرسیده بودند

ما برای شیخ اشراق مقام تمدنی قائل هستیم، نه صرفا عالمی که مرزها را جابه جا کرد.سهرودی به چنان حقیقتی رسیده بود که افلاطون و افلاطونیان به آن نرسیده بودند . شیخ سهرودی عالمی است که مانند سایر عالمان در کنجی از عزلت ننشسته است. اصل این است که عارف در میان جمع با خدا باشد. ...