دریافت کارت واکسیناسیون در صدور و تمدید پروانه کسب و تمام خدمات قابل ارائه به اصناف نیاز است

واکسیناسیون و دریافت کارت آن در صدور پروانه کسب، تمدید پروانه کسب و تمام خدمات قابل ارائه به اصناف نیاز است و در صورتی که این کارت وجود نداشته باشد امکان ارائه خدمات به شخص متقاضی سلب می‌شود. ...