برنامه ریزی ها برای اعزام حجاج از فرودگاه زنجان انجام شده است

پیام ملّت- مدیر فرودگاه زنجان گفت: اگر مسئله خاصی ایجاد نشود و بحث اعزام حجاج قطعی شود با برنامه ریزی های انجام شده همچون سال های گذشته، اعزام حجاج از فرودگاه زنجان نیز انجام خواهد گرفت. ...