پلیس به تنهایی قادر به ایجاد امنیت پایدار نیست/نیازمند همکاری فردی واجتماعی هستیم/به لحاظ امنیت در رتبه سوم کشور قرار داریم

پلیس به تنهایی قادر به ایجاد امنیت پایدار نیست و باید به لحاظ فردی و اجتماعی نیز دست به دست هم دهیم تا امنیت پایدار را ایجاد کنیم. اگر امروز به لحاظ امنیت در رتبه سوم در کشور قرار داریم به دلیل این همکاری همه جانبه بوده است. ...