چراغ شب یلدا را روشن نگه داریم

قدیمی هابه استکانی چای هم بسنده می کردند و به بهانه نداشتن، چراغ دورهمی را خاموش نمی کردند. برخی به خاطرخالی بودن سفره ترجیح میدهند که به روی خودشان نیاورند که شب یلدا است.موبایل ها را خاموش کنیم و متعلق به دنیای واقعی باشیم. ...