۱۰۰ میلیون تومان هزینه پیوند کلیه/شرکت های آب و برق و گازهمراهی کنند

افزایش هزینه پیوند بیماران کلیوی باعث شده که تعداد پیوند کلیه از ۴۰ پیوند در سال به ۱۲ برسد. محاسبه هزینه آب و برق و گاز این مجموعه به صورت خدماتی است نه درمانی در حالی که همه هزینه ها صرف دیالیزمی شود. ...