کشف یک هزار و ۸۴۶ انشعاب غیرمجاز آب در سطح استان زنجان/ ۸۲۵ انشعاب غیر مجاز در مناطق شهری/ ۱۳۰ پرونده مفتوح در مراجع قضایی

یک هزارو ۸۴۶ انشعاب غیرمجاز در سطح استان زنجان کشف شده است که از این تعداد ۸۲۵ انشعاب در مناطق شهری و ۱یک هزار و ۲۱ مورد مربوط به مناطق روستایی است. پرونده های مفتوح انشعاب غیر مجاز آب در مراجع قضایی شرکت آب و فاضلاب نزدیک به ۱۳۰ مورد است. ...