زنجان جزء ۱۰ استان برتر کشور در اهداء عضو

مسئول شبکه فراهم آوری اعضای پیوندی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی زنجان گفت: کارت اهداء عضو فقط در حد وصیت شفاهی است و از لحاظ قانونی دلیل بر رضایت اولیاء صاحب کارت نیست و قابلیت قانونی ندارد. ...