سهم هر اپراتور تلفن همراه از مشترکان اینترنت پرسرعت موبایل کشور چه میزان است؟

نگاهی به توسعه کاربری ارتباطات پهن باند سیار کشور در سال جاری حکایت از گام های بلند اپراتور اول در این خصوص دارد که نسبت به اپراتورهای دیگر دارای فاصله مهمی است. ...