انتقال باطله های مواد معدنی شیمیایی به خارج از محدوده قانونی آسیب جدی فعالیت های معدنی است

پیام ملّت-کارشناس منابع طبیعی و محیط زیست استان زنجان گفت: متاسفانه الزامات محیط زیستی در استخراج و برداشت معادن به علت نبود نظارت رعایت نمی شود. ...