در بخش بزرگراهی ازاستاندارد کشوری پایین ترهستیم/ بیش از۱۰ میلیارد تومان هزینه ساخت و احداث هر کیلومتر راه اصلی وباند دوم

راه سازی صنعت بسیار گرانی است، ساخت و احداث هر کیلومتر راه اصلی و یا احداث باند دوم بیش از ۱۰ میلیارد تومان هزینه دارد. ...

درصد عمده‌ای از تصادفات بین جاده‌ای در ۳۰ کیلومتر ورودی به شهرها است

درصد عمده‌ای از تصادفات بین جاده‌ای در ۳۰کیلومتری ورودی شهرها است.در این راستا هدف گذاری به شعاع ۳۵ تا ۴۰کیلومتر در اولویت راه و شهرسازی استان است که به بزرگراه تبدیل خواهدشد. ...