بن بست گنبد سلطانیه !

پیام ملّت - قرار بود امروز مراسم معارفه مدیر گنبد تاریخی سلطانیه برگزار شود که به دلیل عدم هماهنگی صورت گرفته در معرفی شخص غیربومی برای تصدی این سمت، به دستور فرماندار سلطانیه این برنامه کنسل شد. ...