عدم ارائه کارت واکسن کارمندان در ادارات به منزله غیبت غیر موجه در محل کار است

مطابق با طرح مدیریت هوشمند کرونا در صورتی که افراد واکسن نزده باشند غیبت غیر موجه عدم حضور در محل کار خواهند خورد و حقوقی بابت این روز‌ها دریافت نخواهند کرد. ...