اتمام مطالعات طرح جامع پدافندغیرعامل شهر زنجان تا پایان سال/بوستان پدافند غیرعامل شهرداری زنجان درحال طراحی است

طرح مطالعات جامع پدافند غیر عامل شهر زنجان در حال انجام است وتا پایان امسال به اتمام می رسد. در حوزه نهادینه کردن آموزش های پدافند غیر عامل در زنجان، بوستان پدافند غیر عامل شهرداری در حال طراحی است. ...