نگران افزایش قیمت داروی بیماران ام اس و کمبود آن هستیم

در تامین دارو های بیماران ام اس کمبود داریم . قیمت داروها نیز به ویژه در مدت اخیر بسیار بالارفته و تامین آن برای برخی بیماران آسان نیست. . با تصمیمات ارزی جدید در دولت نیز همچنان نگران افزایش قیمت دارو و کمبود آن خواهیم بود. ...