بیمارستان بهمن باید با همان کاربری فعالیت کند

پیام ملّت- رئیس کل دادگستری استان زنجان گفت: تاکید دستگاه قضائی بر این بوده که ارائه خدمات درمانی در بیمارستان بهمن نباید یک روز هم متوقف شود و باید با همان کاربری فعالیت کند. ...