روغن نباتی جهان ۹۹ میلیارد تومان بدهی مالیاتی دارد/در مورد این کارخانه فراتر از قانون عمل نمی‌شود

بیت‌المال بر باد رفته توسط روغن نباتی جهان به استان باز گردانده می‌شود.در مورد این کارخانه فراتر از قانون عمل نمی‌شود اگر خواست می‌تواند از طریق قانون موجود میزان تولید خود را افزایش دهد.این کارخانه حدود ۹۹ میلیارد تومان بدهی مالیاتی دارد. ...