فضای کشور «انتخاباتی» نیست

دبیرکل حزب اراده ملت، مشارکت حداکثری در انتخابات را سرمایه و پشتوانه ملی دانست و گفت: متاسفانه یک سری از جریان‌های سیاسی بیشتر بر طبل مشارکت حداقلی می‌کوبند و اظهارنظرات آنها بیشتر مشارکت گریز و بازدارنده است. ...