۷۰ درصد دانشجویان دانشگاه پیام نور زنجان زن هستند/ ثبت‌نام گروهی در دانشگاه پیام نور استان زنجان/حذف واحدهای ایجرود و صائین قلعه از دفترچه انتخاب رشته

حدود ۵۴۰۰ دانشجو در دانشگاه پیام نور استان زنجان در حال تحصیل هستند که ۳۰ درصد آنها مرد و ۷۰ درصد دانشجویان زن هستند.به دلیل استقبال کم داوطلبان، جذب دانشجو در واحد های ایجرود و صائین قلعه از دفترچه انتخاب رشته حذف شد. ...