زاد و ولد در زنجان نزولی است

پیام ملّت - معاون بهداشتی علوم پزشکی زنجان گفت: شاخص میزان باروری کلی(TFR) برای زنان ۱۰ تا ۴۹ ساله استان زنجان در سال ۹۸، رقم ۱.۹۱ ثبت شد که در مقایسه با سال ما قبل آن که ۲.۰۲ بود به میزان ۰.۱۱ کاهش داشته است. ...

افزایش زاد ولد پرندگان در پی وفور پوشش گیاهی/ زاد ولد کبک به صورت ویژه افزایش یافته است

پیام ملّت-فرمانده یگان حفاظت از محیط زیست استان زنجان گفت: امسال میزان زاد و ولد پرندگان و چهارپایان به علت افزایش میزان بارندگی ها و وفور پوشش گیاهی با افزایش چشمگیری همراه بوده است. ...