اعزام زائران حج تمتع استان زنجان از فرودگاه امام خمینی (ره) انجام خواهدشد/ احتمال پرواز از فرودگاه زنجان وجود دارد

اعزام زائران استان زنجان از فرودگاه امام خمینی(ره) تهران انجام خواهد شد ، اما احتمال اینکه پرواز از طریق فرودگاه استان زنجان انجام شود هم وجود دارد که اگر چنین اتفاقی بیفتد ممکن است ساعت پرواز و زمان اعزام تغییراتی را داشته باشد. ...