مراجعه دختران و زنان خشونت دیده به خانه امن در زنجان درمقایسه با میزان خشونتها کمتراست/موقعیت سنتی وآشنا نبودن به حقوق دلیل عدم مراجعه است

مراجعه دختران و زنان درمعرض خشونت و خشونت دیده درخانه امن با توجه به شرایط و موقعیت سنتی خانواده ها و آشنا نبودن آنها به حقوق قانونی خود،درمقایسه با میزان خشونت های خانگی، فراوانی کمتری دارد. ...

زنان زنجانی پیشتازدر اجرای طرح ملی مشاغل خانگی

بیشترین متقاضیان طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در این استان را زنان تشکیل می‌دهند. ...

زنجان بدون زنان

پیام ملّت-در زنجان شهری که زنان فعال قبل و پس از انقلاب زیاد دارد ،امروز تنها زن مدیرکل در زنجان، مدیرکل امور بانوان است، به نظر می‌رسد اگر امکان داشت، حتی این سمت را هم به مردان واگذار می‌کردند. ...

از سند ارتقاء وضعیت زنان استان زنجان چه خبر ؟

پیام ملّت-توانمند سازی زنان فقط شامل حوزه های مالی و اقتصادی نیست و حوزه های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی هنوز خالی از حضور موثر زنان در استان زنجان است. ...