از زمان تشکیل یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن در زنجان سانتی متری به پرونده تصرف اراضی ملی زنجان اضافه نشده است

از زمان تشکیل یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن در استان زنجان سانتی متری به پرونده تصرف اراضی ملی زنجان اضافه نشده است. ...