روابط عمومی ها چشم بینای سازمان ها و دستگاه ها هستند

پیام ملّت-مدیر روابط عمومی دادگستری کل استان زنجان با بیان اینکه روابط عمومی ها چشم بینای سازمان ها و دستگاه ها هستند، گفت: رسالت روابط عمومی در دادگستری متفاوت تر از سایر دستگاه ها و سازمان ها است. ...