گاوازنگ در حریم واقع شده و باید به لحاظ مالکیت با شهرسازی منطبق شود/درصورت تثبیت سکونتگاه ساکنان ملزم به رعایت برخی موارد هستند

به دلیل آنکه گاوازنگ در حریم واقع شده است و باید به لحاظ مالکیت نیز با شهرسازی منطبق شود و منتظر هستیم این پرونده بصورت کامل به اداره راه و شهرسازی واصل شود. اگر قرار باشد منطقه سکونتگاهی در گاوازنگ سر جای خود بماند، باید مواردی برای آن مد نظر باشد، حتی ساکنان ملزم به رعایت برخی موارد باشند ...