کشاورزان برای خرید تضمینی گندم باید در سامانه پهنه بندی ثبت نام کرده باشند

پیام ملّت- مدیر فنی شرکت غله و خدمات بازرگانی زنجان گفت: در سالجاری خرید تضمینی گندم از کشاورزانی که در سامانه ثبت نام نکردند انجام نمی شود لذا کشاورزان از ثبت اطلاعات خود در سامانه پهنه بندی اطمینان حاصل کنند. ...