ارتش از ارکان اقتدار کشوراست

فرمانده کل ارتش گفت: امروز جنگ پردامنه دشمنان از طریق فضای مجازی است که با عملیات روانی و شایعه پراکنی به دنبال ناامید کردن جامعه هستند. ...