سرانه بودجه جمعیت شهری در استان زنجان به سه و نیم میلیون تومان رسیده است

سرانه بودجه جمعیت شهری در استان زنجان به سه و نیم میلیون تومان رسیده که امیدواریم این شاخص تا پایان سال از چهار میلیون تومان هم عبور کند، این در حالی است که سرانه بودجه در سال قبل در استان حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و در سال ۱۳۹۹ یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود. ...