از زنجانی هایی که در ترکیه تردد دارند درجهت توسعه اهداف اقتصادی استان زنجان استفاده کنید

بیش از یک میلیون نفر ایرانی در ترکیه زندگی ، کار و یا فعالیت های آموزشی و فرهنگی و تولیدی و سرمایه گذاری و اقتصادی دارند که از این منظر فرصت خوبی برای کار در مورد تعامل با ترکیه در حوزه استانها است که باید شناسایی شوند و از ظرفیت آنها استفاده کرد . ...