سموم مورد استفاده در کشاورزی پس از کنترل کیفیت و مواد موثره اجازه توزیع در عاملیت‌ها را دارند

سموم مورد استفاده در کشاورزی مورد آزمایش قرار گرفته و از نظر کیفیت و موارد موثری که برای کنترل هر آفت توصیه شده مورد بررسی قرار می‌گیرد و در نهایت اجازه توزیع در عاملیت‌های توزیع سموم صادر می‌شود. ...