تدوین و دفاع از سند تحول حوزه هنری مبتنی بر زیست بوم فرهنگی استان زنجان

رییس حوزه هنری زنجان از تدوین سند تحول حوزه هنری استان زنجان و تایید و دفاع از آن خبر داد. ...