فعالیت باشگاه های سوارکاری زنجان در مناطق نارنجی مجاز است

پیام ملّت- رئیس هیئت سوارکاری استان زنجان گفت: فعالیت باشگاه های سوارکاری در حال حاضر درمناطق نارنجی مجاز است. ...