ارائه خدمات سوخت رسانی با استفاده از کارت سوخت در ۳۹ جایگاه منطقه زنجان

جایگاه ها با سامانه هوشمند سوخت در حال فعالیت هستند و ارائه خدمات سوخت رسانی با استفاده از کارت سوخت در ۳۹ جایگاه استان برقرار است . ...