رمز موفقیت حاج قاسم اطاعت از ولایت و باور قلبی به کلام خداوند بود

رمز موفقیت حاج قاسم در اطاعت ازولایت و باور قلبی به کلام الهی است که این دو را با جان و دل پذیرا بود و کلید واژه موفقیت دریوم الله که خداوند به عنوان هدیه برای ما میفرستد نیز بصیرت و اطاعت از ولایت است که اگر این دو را داشته باشیم با قدرت حرکت خواهیم کرد. ...