جابه جایی دستگاه‌های شتاب نگار زلزله قدیمی در استان/ مطالعات پدافند غیرعامل در احداث واحدهای نهضت ملی مسکن انجام شده است

در احداث واحدهای نهضت ملی مسکن مطالعات پدافند غیر عامل انجام شده و حریم گسل در جانمایی ،طراحی ،برنامه ریزی و مکان یابی، در نظر گرفته می شود. ...

وجود۱۹دستگاه شتاب نگار زلزله نسل قدیم در استان زنجان

در حال حاضر۱۹ دستگاه شتاب نگار زلزله از نسل قدیم در استان زنجان وجود خبر داد ومکان یابی ۷ دستگاه شتاب نگار زلزله هم امسال انجام شده است. ...