شهرک روی در بلند مدت باید به جای دیگری منتقل شود/ هیچ ارتباطی بین بیماریهای مختلف و فعالیت شرکت روی اثبات نشده است

شهرک روی جایگاه نامناسبی برای واحدهایی که در حال حاضر در آن فعالیت می کنند نیست و باید جابجایی انجام شود. این جابجایی کار امروز نیست ولی ضروری است که در بلند مدت باید انجام شود که البته آن هم نباید بیش از ۱۰ سال طول بکشد. ...