با ورود دادستان زنجان مشکل تأمین برق شرکت شیمی قرن زنجان برطرف شد

پیام ملّت- دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان زنجان گفت: قوه قضائیه خود را مکلف می‌داند که از واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی حمایت کند. ...