اشتغال پایدار در گرو تولید است

در بعد اشتغالزایی حتما باید به این موضوع توجه داشته باشیم که اشتغال پایدار و با ثبات در کشور ایجاد کنیم این موضوع منوط به این است که اشتغال در گرو تولید باشدوگرنه در سالهای قبل برنامه های بسیاری اجرا شده است که پایدار نبوده است . ...