اصلی ترین تفاوت این دولت این است که همه تخم مرغ هایش را در سبد مذاکره نگذاشت/ مشکلات روغن نباتی جهان به زودی حل می‌شود

اصلی ترین تفاوت این دولت این است که همه تخم مرغ هایش را در سبد مذاکره نگذاشت. در گذشته این نگاه که همه چیز با مذاکره حل میشود باعث سکون در حرکتهای اجرایی کشور شد. این دولت معتقد است که نمیشود با مذاکره همه چیز را گشایش داد. ...