انتخابات بر دو اصل «رقابت» و«اجرای قانون» پایه ریزی شده است

استاندار زنجان گفت: انتخابات مظهر اقتدار ملی و زمینه ساز تقویت اتحاد و وحدت در کشور است و اگر از چنین منظری به این موضوع نگاه کنیم، هیچ کس به خودش اجازه نمی دهد که در این عرصه تماشاچی باشد. ...

شاه کلید حل معضلات شهر تحقق یکپارچگی مدیریت شهری است

پیام ملّت - نایب رئیس شورای شهر زنجان گفت: شاه کلید حل مشکلات شهر زنجان در تحقق یکپارچگی مدیریت شهری است چرا که مشکل اصلی شهر زنجان همین نبود یکپارچگی مدیریت شهری است. ...

شورا منهای سیاست

پیام ملّت - یکی از خطرات بزرگ که همیشه مجموعه شوراها به ویژه شهر ها را تهدید کرده و صدمات و لطمات زیادی به آن زده است افتادن اعضای شوراها در دام سیاسیون است. ...