صنایع دستی و شبیخونی که از کرونا خورد

پیام ملّت- هنرمند صنایع دستی در استان زنجان گفت:صنایع دستی یکی از فرصت‌های اشتغالزایی مناطق مختلف است،اما مشکلات بسیاری باعث کندی روند کسب و کار تولیدکنندگان این پیشه شده است. ...