آبشخور‌های مشترک از کانون‌های پر خطر شیوع طاعون نشخوارکنندکان کوچک است

آبشخور‌های مشترک نشخوارکنندگان اهلی و حیات وحش از جمله کانون‌های پر خطر در شیوع گسترده بیماری طاعون نشخوارکنندکان کوچک محسوب می‌شود، به همین دلیل این آبشخور‌های مورد پایش و ضدعفونی مستمر قرار می‌گیرند. ...