مهلت عضویت روستاییان و عشایر متولد ۴۹ در صندوق روستاییان اعلام شد

پیام ملّت-مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان زنجان گفت: مردان و زنان متولد ۱۳۴۹ فقط تا پایان سال مهلت دارند که در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان زنجان عضو شوند و تحت پوشش بیمه قرار گیرند. ...