زنجان می‌تواند مهد جشن‌های آیینی و ملی و بین‌المللی باشد

حیف است که استان زنجان فقط با صنایع دستی شناخته شود، استان زنجان می‌تواند مهد جشن‌های آیینی و ملی و بین‌المللی باشد. ...