افزایش بیش از ۵۲ درصدی حقوق مستمری بگیران بیمه روستاییان و عشایر استان زنجان

پیام ملّت- مدیر صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایرزنجان گفت:درهمسان سازی حقوق مستمری بگیران به طور متوسط اعضای این صندوق درکل کشور۵۲ درصدافزایش مستمری داشتند که دراستان ما۴هزار۸۲۴ نفر را شامل می شود. ...