افزایش تعرفه عوارض شهرداری خلاف منافع مردم است

پیام ملّت-رئیس کمسیون بودجه و امور حقوقی شورای شهر زنجان گفت: افزایش تعرفه های خدمات شهرداری بر خلاف منافع مردم است و باعث رکود ساخت و ساز خواهد شد. ...