سنجش شایستگی های حرکتی در رویکرد جدید سنجش نوآموزان مدارس/ نوآموز مشکوک به شرایط خاص بعد از ارجاع به متخصص به مدارس استثنایی معرفی میشود

کودکانی که در حوزه ارزیابی به معاینه مرحله دوم ارجاع می شوند و مشکوک به شرایط خاص تشخیص داده میشوند بعد ازارجاع به متخصص تصمیم در خصوص آنها گرفته میشود.این کودک هم مرحله غربال و هم ارجاع به متخصص را طی کرده است و پس از آن احراز شده است که نمی تواند از خدمات عمومی آموزش برخوردار شود و باید به مدارس آموزش استثنایی مراجعه کند. ...

افت ۴۰ درصدی حضور دانش آموزان در مراکز اختلال یادگیری استان زنجان

پیام ملّت- رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی زنجان گفت: از شهریورماه ۹۹ تاکنون حدود ۶۵۰ دانش‌آموز در مراکز اختلالات یادگیری پذیرفته شدند که در شرایط حاکم بر آموزش کشور به خاطر کرونا ۴۰ درصد افت داشته ایم . ...